Strona główna
Kandydaci
Studenci
Pracownicy
Absolwenci
Media

Pełnomocnik i audytor jakości w placówkach ochrony zdrowia


96 godzin = 1 semestr

ZAŁOŻENIA
SEMINARIUM

Seminarium jest organizowane wspólnie z europejską jednostką certyfikującą wyroby, systemy i personel - RW TÜV, akredytowaną w TGA GmbH (TGA - Trägergemeinschaft für Akkreditierung GmbH). Kierowane jest do osób zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia, które chcą profesjonalnie i wg rygorów UE zająć się problematyką zapewnienia właściwego poziomu jakości usług świadczonych przez organizację ochrony zdrowia.

CEL
SEMINARIUM

Wyposażenie uczestnika seminarium w wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające pełnić funkcję Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością i/lub Audytora wewnętrznego ds. systemu zarządzania jakością.

KIEROWNIK
SEMINARIUM

prof. AE dr hab. Krystyna Lisiecka

METODY
PROWADZENIA
ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone w trybie dwudniowych sesji (1 sesja - 16 godzin) metodami aktywizującymi - konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty.

CERTYFIKAT

Absolwenci mogą otrzymać certyfikat Audytora wewnętrznego oraz certyfikat Pełnomocnika ds. systemów jakości (ten ostatni wystawiony przez TÜV CERT).
Warunkiem uzyskania każdego certyfikatu jest pozytywnie napisany test.

WYKŁADOWCY

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznej oraz praktycy-eksperci.

CENA
 • wpłata jednorazowa: 1400 PLN
 • istnieje możliwość wpłaty w ratach (2 raty po 750 PLN)
 • W cenie nie uwzględniono opłaty za przystąpienie do egzaminów testowych oraz opłaty za certyfikat na pełnomocnika ds. systemu jakości.
 • Koszt każdego pisemnego egzaminu testowego wynosi równowartość 60 Euro, natomiast koszt każdego certyfikatu - równowartość 90 Euro.
 • Koszt każdego ewentualnego egzaminu poprawkowego wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości równowartości 60 Euro.
 • P R O G R A M
  BLOK I

  Zarządzanie procesem świadczeń w ochronie zdrowia
  1. Jakość usług zdrowotnych parametrem konkurencyjności na rynku usług zdrowotnych.
  2. Przepisy techniczne, normalizacja, certyfikacja i akredytacja podmiotów w sektorze ochrony zdrowia w Polsce i UE.
  3. Strategie zapewniania jakości usług zdrowotnych na rynku.
  4. Wymagania normy ISO 9001 :2000 i ich interpretacja.
  5. ISO 9000 i ISO 14000. Odpady medyczne i postępowanie z nimi.
  24 godz.
  BLOK II

  Projektowanie systemuzarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia
  1. Polityka jakości - cele w zakresie jakości usług zdrowotnych i ich pomiar. Formułowanie polityki jakości.
  2. Identyfikacja procesów i wskaźników pomiaru procesów-praca grupowa.
  3. Projektowanie mapy procesów; projektowanie matrycy odpowiedzialności - praca grupowa.
  4. Plan jakości usług zdrowotnych dla pacjenta.
  5. Wybrane elementy projektowania Księgi jakości, procedur i instrukcji.
  6. Nadzorowanie dokumentacji i danych. Zapisy jakości i ich nadzór.
  7. Najczęściej występujące niezgodności związane z realizacją i nadzorem świadczonych usług.
  8. Progi i bariery dotyczące projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością.
  24 godz.
  BLOK III

  Audytor wewnętrzny w placówkach ochrony zdrowia
  1. Rola pełnomocnika w budowie i funkcjonowaniu systemu jakości. Pełnomocnik jako kreator projektu systemu.
  2. Rola audytów wewnętrznych w systemie zarządzania jakościa. Rodzaje i metody audytowania.( Normy ISO serii 19000 dot. kryteriów kwalifikowania audytorów i procesu audytowania).
  3. Procedura audytowania. Symulacja ról w trakcie audytu (ćwiczenia).
  4. T E S T nr 1.
  5. Dokumentowanie audytu. Obowiązki audytora i audytora wiodącego.
  6. Formułowanie niezgodności oraz działań naprawczych (korekcyjnych).
  7. Poszukiwanie przyczyn niezgodności i formułowanie działań korygujących.
  8. T E S T nr 2.
  9. Raport z audytu i działania poaudytowe.
  24 godz.
  BLOK IV

  Komunikowanie w systemie. Techniki stosowane w systemie zarządzania jakością
  1. Komunikowanie w systemie jakości i w procesie audytu.
  2. Techniki stosowane w procesie poprawy i doskonalenia systemu jakości.
  3. Działania zapobiegawcze i ciągłe doskonalenie.
  4. Metody badania satysfakcji pacjenta.
  24 godz.


  Seminarium planujemy uruchomić w październiku 2004 roku
  (zapisy przyjmujemy do wyczerpania miejsc).


  kwestionariusz zgłoszeniowy
  plik MS WORD seminarium.doc   rozmiar 123 KB

  Zajęcia będą odbywać się na terenie Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach lub innym miejscu, według uzgodnień z grupą.
  Znajdź nas na